Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Bệnh viện Nhi Trung ương (VNCH IRB) được thành lập năm 2014.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Bệnh viện Nhi Trung ương đã đăng ký với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (United States Department of Health and Human Services – HHS): IORG number: IORG0010082; FWA number: FWA00028418VNCH. Bệnh viện đã được kiểm tra, đánh giá, cấp phép đạt GCP phạm vi đăng ký hoạt động thử thuốc trên lâm sàng giai đoạn 2,3,4 từ Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Bệnh viện Nhi Trung ương được thành lập với các thành viên là những nhà khoa học có uy tín, được đào tạo về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (NCYSH) và có các thành viên đại diện cộng đồng. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Bệnh viện Nhi Trung ương xem xét một cách độc lập, chính xác và kịp thời khía cạnh đạo đức của các NCYSH trước khi nghiên cứu bắt đầu. Vai trò của Hội đồng là:

 • Đại diện cho tất cả những người đang và sẽ tham gia nghiên cứu, đảm bảo nhân phẩm, quyền lợi và sự an toàn của những đối tượng này.
 • Đảm bảo sự công bằng đối với tất cả những người đang và sẽ tham gia nghiên cứu (lợi ích và chia sẻ những rủi ro, sự phân bố giữa các nhóm và các tầng lớp xã hội, tuổi, giới tính, tình trạng kinh tế, văn hóa và các vấn đề dân tộc…).
 • Thực hiện lưu trữ và quản lý hồ sơ về khía cạnh đạo đức của các NCYSH.
 • Theo dõi và giám sát các NCYSH về việc thực hiện các quyết định của Hội đồng đạo đức.
 • Quan tâm đầy đủ tới những cá nhân có thể sẽ tham gia vào nghiên cứu và tới cộng đồng có liên quan, quyền lợi và nhu cầu của các nghiên cứu viên, các tổ chức điều hành cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Thành phần hội đồng gồm:

 • Chủ tịch Hội đồng: TS.BS. Phan Hữu Phúc 
 • Phó Chủ tịch Hội đồng: TS.BS. Cao Việt Tùng 
 • Phó Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Trần Thanh Tú

Ủy viên Hội đồng:

 1. PGS.TS. Phạm Duy Hiền 
 2. BS CKII. Lê Thị Phượng 
 3. TS.BS. Trịnh Xuân Long 
 4. PGS.TS. Vũ Chí Dũng 
 5. PGS.TS. Phùng Thị Bích Thủy 
 6. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
 7. TS.BS. Hoàng Thị Bích Ngọc 
 8. TS.BS. Trần Thị Chi Mai 
 9. TS.DS. Nguyễn Thị Hồng Hà
 10. TS. Nguyễn Thị Trang Nhung 
 11. ThS.BS. Phạm Hồng Sơn 

Ủy viên thư ký chuyên môn:

 1. TS.BS. Trần Hữu Đạt 
 2. TS.BS. Chu Thanh Sơn 

Ủy viên Thư ký hành chính: 

 1. ThS. Trần Thị Huyền Trang 
 2. ThS. Phạm Thị Lan Liên